Riadenie rizík v nákladnej doprave: Ako predchádzať stratám

Každá podnikateľská činnosť je realizovaná za určitých podmienok, ktoré určujú prakticky všetky aspekty premietajúce sa do jej ziskovosti. Za účelom maximalizácie zisku a minimalizácie zbytočných strát sa podnikateľské subjekty zaoberajú analýzou všetkých potenciálnych rizík, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich celkovú výkonnosť. Tieto riziká sa štandardne vyznačujú rôznou mierou impaktu na daný podnikateľský subjekt, obyčajne je však nutné sa zaoberať nielen tými s vysokým vplyvom, ale aj tými, ktoré sa javia ako zanedbateľné (ich dlhodobým pôsobením môže postupne dochádzať k stále vyšším stratám). Realizácia služieb spojených s kategóriou medzinárodnej prepravy je spojená s mnohými rizikami – ich riadenie je jedným zo základných predpokladov úspešného podnikania v tejto oblasti.

Riadenie rizík v nákladnej doprave: Ako predchádzať stratám
(zdroj: logway.sk)

Riziká spojené s medzinárodnou prepravou tovaru

Nákladná preprava sa vyznačuje špecifickým súborom rizík, ktoré sú naviazané nielen na doručovacie lehoty či celkovú cenu, ale tiež na stav, v akom sa tovar bude pri doručení nachádzať. Na rozdiel od iných druhov služieb predstavuje preprava veľmi špecifické odvetvie s výrazne premenlivými podmienkami najmä s ohľadom na dĺžku prepravnej trasy a charakter prepravovaného tovaru. Primárne je preto pri posudzovaní rizík rozlišovať, či bude tovar prepravovaný vnútroštátne (v tomto prípade je obyčajne celková miera rizík nižšia), alebo v medzinárodnom režime. Medzinárodná preprava tak čelí tradične väčšiemu súboru rizík, ktoré je pri jej plánovaní nutné veľmi detailne zohľadňovať.

Čo všetko je potrebné brať pri analýze rizík medzinárodnej prepravy v úvahu

Riziká vzťahujúce sa k medzinárodnej preprave sa týkajú hneď niekoľkých faktorov, ktoré spôsobujú predovšetkým jej oneskorenie. To sa nasledovne premieta nielen do celkovej ceny prepravy, ale i do spokojnosti zákazníkov. Okrem toho, niektoré nepriaznivé podmienky majú negatívny vplyv tiež na kvalitu doručovaného tovaru, prípadne tiež na jeho kompletnosť či dokonca úplné zničenie. Medzi najčastejšie faktory patria počasie vrátane zmien klimatických podmienok v rôznych lokalitách, clá a legislatíva (a tiež dopravné a prepravné predpisy, ktoré sa v rôznych krajinách často výrazne líšia), bezpečnosť tovaru behom nakladania a vykladania či zmeny druhu či typu dopravného prostriedku, a tiež spoľahlivosť a lojalita partnerských spoločností.

Ako sa najlepšie vysporiadať s rizikami pri medzinárodnej preprave

Všetky tieto faktory je potrebné brať pri plánovaní trás medzinárodnej prepravy v úvahu a podľa miery rizika z nich vyplývajúceho navrhnúť prípadné alternatívne riešenia alebo kompenzáciu. špedičnej firme. Špedícia predstavuje súbor služieb, ktorých cieľom je navrhnúť prepravu konkrétneho tovaru na medzinárodnej úrovni i na veľké vzdialenosti tak, aby boli minimalizované riziká prepravy i jej cena. Vďaka tejto služba a spolupráci so zahraničnými partnermi (prepravcami) je tak možné dosiahnuť časových i finančných úspor pri zaistení maximálnej bezpečnosti prepravovaného tovaru. Súčasťou špedičnej služby býva štandardne i analýza rizík a návrh ich eliminácie s ohľadom na rentabilitu využitia dostupných zdrojov.

Komerčný článok

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!